NIEUWS

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Subsidieregeling sanering varkenshouderij

Datum: October 17, 2019

De eerder dit jaar aangekondigde en in concept gepubliceerde Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is definitief vastgesteld. De regeling is op…

Lees verder »

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

Datum: October 17, 2019

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw,…

Lees verder »

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is ontvangen

Datum: October 17, 2019

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit…

Lees verder »

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

Datum: October 14, 2019

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het…

Lees verder »

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie

Datum: October 10, 2019

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij…

Lees verder »

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Datum: October 10, 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op…

Lees verder »

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

Datum: October 10, 2019

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts…

Lees verder »

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

Datum: October 10, 2019

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van…

Lees verder »

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

Datum: October 3, 2019

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen…

Lees verder »

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

Datum: October 3, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te…

Lees verder »

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw gymnastieklokalen

Datum: September 26, 2019

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een…

Lees verder »

Kamervragen nieuwe KOR

Datum: September 26, 2019

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000.…

Lees verder »

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

Datum: September 26, 2019

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet…

Lees verder »

Maatregelen verhuurderheffing

Datum: September 19, 2019

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw van…

Lees verder »

Wijzigingen formeel belastingrecht

Datum: September 19, 2019

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch…

Lees verder »

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

Datum: September 19, 2019

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en…

Lees verder »

Bronbelasting op royalty en dividend

Datum: September 19, 2019

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van…

Lees verder »

Maatregelen omzetbelasting

Datum: September 19, 2019

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het…

Lees verder »

Maatregelen loonbelasting

Datum: September 19, 2019

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan werknemers…

Lees verder »

Maatregelen inkomstenbelasting

Datum: September 19, 2019

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per…

Lees verder »

Maatregelen vennootschapsbelasting

Datum: September 19, 2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd…

Lees verder »

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

Datum: September 19, 2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020;…

Lees verder »

Parkeerbelasting te laat betaald

Datum: September 12, 2019

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de…

Lees verder »

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

Datum: September 12, 2019

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een…

Lees verder »

Aanpassing box 3

Datum: September 12, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd.…

Lees verder »

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

Datum: September 5, 2019

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104…

Lees verder »

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten

Datum: September 5, 2019

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via…

Lees verder »

Daling verkoop auto’s, bpm-opbrengst licht omhoog

Datum: September 5, 2019

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van…

Lees verder »

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

Datum: September 5, 2019

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. In het…

Lees verder »

Fictieve dienstbetrekking

Datum: August 29, 2019

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van…

Lees verder »

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

Datum: August 29, 2019

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De…

Lees verder »

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

Datum: August 29, 2019

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH regelt een…

Lees verder »

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet belast

Datum: August 22, 2019

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning…

Lees verder »

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

Datum: August 22, 2019

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als een…

Lees verder »

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Datum: August 15, 2019

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de…

Lees verder »

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

Datum: August 15, 2019

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm) worden betaald. Dat…

Lees verder »

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

Datum: August 15, 2019

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan…

Lees verder »

Beperking duur alimentatie

Datum: August 8, 2019

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur…

Lees verder »

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

Datum: August 8, 2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020. De…

Lees verder »

Aanpassing BPM per 1 juli 2020

Datum: August 8, 2019

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig.…

Lees verder »

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat bezwaar tegen boete

Datum: August 1, 2019

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest.…

Lees verder »

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

Datum: August 1, 2019

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat…

Lees verder »

Aanmelding nieuwe KOR

Datum: August 1, 2019

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die…

Lees verder »

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

Datum: August 1, 2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische…

Lees verder »

Box 3-heffing

Datum: July 25, 2019

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van…

Lees verder »

Kartelverbod zzp‘ers

Datum: July 25, 2019

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere…

Lees verder »

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

Datum: July 25, 2019

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd. Bij een…

Lees verder »

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

Datum: July 25, 2019

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking op de…

Lees verder »

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

Datum: July 18, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de…

Lees verder »

Commissie belastingheffing multinationals

Datum: July 18, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van…

Lees verder »

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

Datum: July 18, 2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden…

Lees verder »

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Datum: July 11, 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op…

Lees verder »

Commissaris geen btw-ondernemer

Datum: July 11, 2019

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het…

Lees verder »

Forfaits in het belastingstelsel

Datum: July 11, 2019

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de…

Lees verder »

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Datum: July 11, 2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De…

Lees verder »

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

Datum: July 4, 2019

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder…

Lees verder »

Werken als zelfstandige

Datum: July 4, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de…

Lees verder »

NHG en flexibel inkomen

Datum: July 4, 2019

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek…

Lees verder »

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

Datum: June 27, 2019

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had…

Lees verder »

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Datum: June 27, 2019

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een…

Lees verder »

Liquidatieverliesverrekening

Datum: June 27, 2019

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de moedermaatschappij belast.…

Lees verder »

Herziening omzetbelasting opfokkosten

Datum: June 26, 2019

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die…

Lees verder »

Herstel arbeidsovereenkomst

Datum: June 26, 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het…

Lees verder »

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan

Datum: June 20, 2019

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150…

Lees verder »

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

Datum: June 19, 2019

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel…

Lees verder »

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom

Datum: June 19, 2019

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd forfaitair rendement, afhankelijk van de hoogte…

Lees verder »

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

Datum: June 19, 2019

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te stellen die moet…

Lees verder »

Belastingdienst en AVG

Datum: June 12, 2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst…

Lees verder »

Datum einde arbeidscontract

Datum: June 12, 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan daarvoor…

Lees verder »

Wet arbeidsmarkt in balans

Datum: June 12, 2019

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico’s…

Lees verder »

Scholingsaftrek wordt subsidie

Datum: June 12, 2019

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 tot 200.000…

Lees verder »

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

Datum: June 12, 2019

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners…

Lees verder »

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

Datum: June 5, 2019

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking…

Lees verder »

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

Datum: June 5, 2019

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Volgens vaste jurisprudentie…

Lees verder »

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

Datum: June 5, 2019

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens…

Lees verder »

Aanpassing bijstand voor ondernemers

Datum: June 5, 2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld…

Lees verder »

Minimumloon juli 2019

Datum: May 28, 2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog…

Lees verder »

Opzegverbod zwangerschap

Datum: May 28, 2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook…

Lees verder »

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

Datum: May 28, 2019

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht…

Lees verder »

Heretikettering auto van de zaak

Datum: May 22, 2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te…

Lees verder »

Kamervragen belastingheffing van dga

Datum: May 22, 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten…

Lees verder »

Rendabel maken van vermogen

Datum: May 22, 2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een…

Lees verder »

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Datum: May 15, 2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een…

Lees verder »

Aftrek dieetkosten

Datum: May 15, 2019

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven…

Lees verder »

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Datum: May 8, 2019

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te…

Lees verder »

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

Datum: May 8, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld…

Lees verder »

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Datum: May 8, 2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar…

Lees verder »

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Datum: May 2, 2019

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe…

Lees verder »

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Datum: May 1, 2019

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat…

Lees verder »

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

Datum: May 1, 2019

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze…

Lees verder »

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

Datum: May 1, 2019

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum…

Lees verder »

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

Datum: April 25, 2019

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018. De…

Lees verder »

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

Datum: April 24, 2019

Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is het totaal…

Lees verder »

Aftrek hypotheekrente na scheiding

Datum: April 24, 2019

De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen woning…

Lees verder »

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

Datum: April 24, 2019

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op…

Lees verder »

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en tijdschriften

Datum: April 24, 2019

Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften is ter consultatie gepubliceerd. Toepassing…

Lees verder »

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Datum: April 17, 2019

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor…

Lees verder »

Beëindiging slapende dienstverbanden

Datum: April 17, 2019

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer…

Lees verder »

Zonder nieuw feit geen navordering

Datum: April 17, 2019

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij…

Lees verder »

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

Datum: April 10, 2019

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van…

Lees verder »

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

Datum: April 10, 2019

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, vrachtauto’s en autobussen. Houder is…

Lees verder »

Ritten naar golfclub deels privé

Datum: April 3, 2019

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de…

Lees verder »

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

Datum: April 3, 2019

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn…

Lees verder »

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

Datum: April 3, 2019

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de…

Lees verder »

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

Datum: March 27, 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van…

Lees verder »

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

Datum: March 27, 2019

Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De…

Lees verder »

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak

Datum: March 27, 2019

Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook voor de exploitatie van de zonnepanelen…

Lees verder »

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting

Datum: March 27, 2019

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, met dien…

Lees verder »

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Datum: March 20, 2019

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van…

Lees verder »

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Datum: March 20, 2019

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde…

Lees verder »

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Datum: March 20, 2019

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze…

Lees verder »

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Datum: March 13, 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of…

Lees verder »

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Datum: March 13, 2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan…

Lees verder »

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Datum: March 13, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat…

Lees verder »

Tot 1.000 km is een auto nieuw

Datum: March 6, 2019

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van…

Lees verder »

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Datum: March 6, 2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel…

Lees verder »

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Datum: March 6, 2019

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting…

Lees verder »

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Datum: February 28, 2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de…

Lees verder »

Probleem uitvoering kindgebonden budget

Datum: February 28, 2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking…

Lees verder »

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

Datum: February 28, 2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de…

Lees verder »

Verdeling koopsom onderneming

Datum: February 20, 2019

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom…

Lees verder »

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

Datum: February 20, 2019

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan…

Lees verder »

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

Datum: February 20, 2019

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De…

Lees verder »

Forensenbelasting

Datum: February 20, 2019

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan…

Lees verder »

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

Datum: February 20, 2019

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een…

Lees verder »

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Datum: February 20, 2019

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding.…

Lees verder »

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

Datum: February 13, 2019

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op…

Lees verder »

Oplopende schuld dga

Datum: February 13, 2019

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost,…

Lees verder »

Discriminatie sollicitante

Datum: February 13, 2019

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming…

Lees verder »

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

Datum: February 13, 2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de…

Lees verder »

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

Datum: February 7, 2019

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden…

Lees verder »

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

Datum: February 7, 2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het…

Lees verder »

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

Datum: February 7, 2019

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU…

Lees verder »

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

Datum: February 7, 2019

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de…

Lees verder »

Landelijke Landbouwnormen 2018

Datum: January 31, 2019

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen voor 2018 voor diverse kostenposten, bedrijfsmiddelen en voorraden…

Lees verder »

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

Datum: January 31, 2019

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de verplichtingen van het fonds. De…

Lees verder »

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

Datum: January 31, 2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord…

Lees verder »

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting

Datum: January 31, 2019

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere prestaties worden gebruikt, komt…

Lees verder »

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

Datum: January 31, 2019

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het…

Lees verder »

Partnerschap ondanks echtscheiding

Datum: January 31, 2019

In de inkomstenbelasting bestaan meerdere heffingskortingen, die zijn bedoeld voor specifieke groepen. Deze heffingskortingen worden alleen toegekend als aan bepaalde…

Lees verder »

Schenking kort voor overlijden

Datum: January 24, 2019

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging.…

Lees verder »

Niet twee keer afschrijven op goodwill

Datum: January 24, 2019

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en vervolgens afgeschreven ten laste van…

Lees verder »

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

Datum: January 24, 2019

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is voor de opzegging en…

Lees verder »

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

Datum: January 24, 2019

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk…

Lees verder »

Kamervragen aangifte omzetbelasting

Datum: January 24, 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee samenhangende termijnen en verplichtingen beantwoord. Het tijdvak…

Lees verder »

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

Datum: January 17, 2019

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een…

Lees verder »

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Datum: January 17, 2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22%…

Lees verder »

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

Datum: January 17, 2019

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een regulier voordeel uit…

Lees verder »

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Datum: January 17, 2019

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de…

Lees verder »

Winst bij verkoop grond belast

Datum: January 10, 2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een…

Lees verder »

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Datum: January 10, 2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren.…

Lees verder »

Te late inkeer

Datum: January 10, 2019

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of…

Lees verder »

Besteding geleend geld aan eigen woning

Datum: January 10, 2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als…

Lees verder »

Nieuw beleidsbesluit vouchers

Datum: January 4, 2019

In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris nieuwe beleidsregels voor vouchers gepubliceerd in…

Lees verder »

Bedragen kindregelingen 2019

Datum: January 4, 2019

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.Leeftijd kindBedrag0 t/m 5 jaar€ 219,976 t/m…

Lees verder »

Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

Datum: January 4, 2019

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000 bedraagt in 2019 0,65% van de…

Lees verder »

Investeringsaftrek 2019

Datum: January 4, 2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van…

Lees verder »

Aftrekposten ondernemers 2019

Datum: January 4, 2019

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999. De…

Lees verder »

Tarieven en heffingskortingen 2019

Datum: January 4, 2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt.Inkomen op jaarbasistarief tot…

Lees verder »

Wijzigingen loonbelasting

Datum: January 4, 2019

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd.Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij…

Lees verder »

Zwarte lijst laagbelastende landen

Datum: January 4, 2019

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat 21…

Lees verder »

31 Dec 2018 Test Article

Datum: December 30, 2018

What is Lorem Ipsum?Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's…

Lees verder »

Nieuwe btw-identificatienummers voor eenmanszaken

Datum: December 20, 2018

Het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken omvat het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer. Dat gaat veranderen. Alle eenmanszaken in Nederland krijgen…

Lees verder »

Belastingplan 2019 aangenomen

Datum: December 20, 2018

De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 omvat naast het eigenlijke Belastingplan de volgende…

Lees verder »

Evaluatie middelingsregeling

Datum: December 20, 2018

Het ministerie van Financiën heeft een evaluatie van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting uit laten voeren. Het kabinet zal de…

Lees verder »

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

Datum: December 13, 2018

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen…

Lees verder »

Belastingdeel heffingskortingen

Datum: December 13, 2018

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt,…

Lees verder »

Plan invoeren vliegbelasting

Datum: December 13, 2018

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op…

Lees verder »

Verkoopkosten deelneming

Datum: December 13, 2018

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochtermaatschappij ook bij de moedermaatschappij worden belast. De wet…

Lees verder »

Voortgang vervanging Wet DBA

Datum: December 13, 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging…

Lees verder »

Navordering wegens kwade trouw

Datum: December 7, 2018

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten…

Lees verder »

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

Datum: December 5, 2018

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen…

Lees verder »

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

Datum: November 29, 2018

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun vermogenstoestand en van hun bedrijf moeten bijhouden…

Lees verder »

Ontslag op staande voet

Datum: November 29, 2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom vereist de wet dat er een…

Lees verder »

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

Datum: November 29, 2018

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden oploopt. Dat geldt…

Lees verder »

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

Datum: November 29, 2018

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn…

Lees verder »

Vernieuwing rulingpraktijk

Datum: November 29, 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk uiteengezet. De vernieuwing omvat de…

Lees verder »

Premiepercentage Zvw 2019

Datum: November 29, 2018

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt in 2019…

Lees verder »

Vrachtwagenheffing

Datum: November 28, 2018

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing gaat gelden voor binnen- en…

Lees verder »

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

Datum: November 22, 2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het wetsvoorstel is verbetering van de…

Lees verder »

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

Datum: November 22, 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor 2019 vastgesteld.De premieheffing voor de AOW…

Lees verder »

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

Datum: November 22, 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de tabelcorrectiefactor en de arbeidskorting…

Lees verder »

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

Datum: November 22, 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het eigenwoningforfait voor 2019 meegedeeld.Het…

Lees verder »

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

Datum: November 16, 2018

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het gaat om de wetsvoorstellen Belastingplan 2019,…

Lees verder »

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

Datum: November 15, 2018

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te stellen van assurantiebelasting. Dat heeft de…

Lees verder »

Btw-heffing kortingsbonnen

Datum: November 15, 2018

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van vouchers. Dat is…

Lees verder »

Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

Datum: November 15, 2018

Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt door de werking van de terbeschikkingstellingsregeling in box 1 van…

Lees verder »

De bijtelling voor de auto van de zaak

Datum: November 15, 2018

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan.…

Lees verder »

Verhoging lage btw-tarief

Datum: November 15, 2018

Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op eerste levensbehoeften en op een aantal arbeidsintensieve diensten.…

Lees verder »

Btw-aangifte vierde kwartaal

Datum: November 15, 2018

Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden met een aantal zaken. Denk aan de afdracht over privégebruikBij…

Lees verder »

Benut de werkkostenregeling

Datum: November 15, 2018

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten…

Lees verder »

Optimaliseer de investeringsaftrek

Datum: November 15, 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt voor…

Lees verder »

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

Datum: November 15, 2018

De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en met 2019…

Lees verder »

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

Datum: November 15, 2018

Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft…

Lees verder »

Beperk de belastingheffing in box 3

Datum: November 15, 2018

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3.…

Lees verder »

Controleer uw hypotheek(rente)

Datum: November 15, 2018

Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op…

Lees verder »

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

Datum: November 15, 2018

Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht op een afdrachtvermindering van de loonheffingen.…

Lees verder »

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

Datum: November 15, 2018

Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat voor beide…

Lees verder »

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

Datum: November 15, 2018

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een gebruikelijk loon…

Lees verder »

Optimaliseer uw giftenaftrek

Datum: November 15, 2018

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.…

Lees verder »

Ontslag op staande voet

Datum: November 8, 2018

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de wederpartij een dringende reden heeft…

Lees verder »

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

Datum: November 8, 2018

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van een eenmalige premie bij…

Lees verder »

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen beheer

Datum: November 8, 2018

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in…

Lees verder »

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

Datum: November 8, 2018

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf 2022…

Lees verder »

Minimumloon 2019

Datum: November 8, 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld. Het…

Lees verder »

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

Datum: November 1, 2018

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting betreft de spoedreparatie…

Lees verder »

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

Datum: November 1, 2018

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijfsleven 2019. De nota van…

Lees verder »

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

Datum: November 1, 2018

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota van wijziging op…

Lees verder »

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

Datum: October 25, 2018

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een beperkt winstgevende onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt alleen…

Lees verder »

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

Datum: October 25, 2018

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van…

Lees verder »

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst aangemerkt

Datum: October 25, 2018

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich een vermogensverschuiving van een…

Lees verder »

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

Datum: October 25, 2018

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de dienstbetrekking…

Lees verder »

Maximale transitievergoeding 2019

Datum: October 25, 2018

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling…

Lees verder »

Wijziging verdeling vermogen in box 3

Datum: October 18, 2018

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk…

Lees verder »

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen

Datum: October 18, 2018

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de…

Lees verder »

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

Datum: October 18, 2018

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut.…

Lees verder »

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

Datum: October 11, 2018

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een…

Lees verder »

Behandelschema Belastingplan 2019

Datum: October 11, 2018

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van…

Lees verder »

Jachtkosten niet zakelijk

Datum: October 11, 2018

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid…

Lees verder »

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

Datum: October 4, 2018

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen verhoging van het lage…

Lees verder »

Kleindochter geen pleegkind van oma

Datum: October 4, 2018

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten…

Lees verder »

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

Datum: October 4, 2018

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per vermogensschijf en de hoogte…

Lees verder »

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

Datum: October 4, 2018

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van het verdragsbeleid. In dat kader is…

Lees verder »

Onterecht ontslag op staande voet

Datum: September 27, 2018

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van registratie. De ontslagen werknemer…

Lees verder »

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

Datum: September 27, 2018

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer de concept-subsidieregeling voor…

Lees verder »

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

Datum: September 27, 2018

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan zijn onderneming. De zelfstandigenaftrek…

Lees verder »

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

Datum: September 27, 2018

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen van naheffingsaanslagen loonheffingen en boetes.…

Lees verder »

Maatregelen omzetbelasting

Datum: September 20, 2018

Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van 6 naar 9%. Deze…

Lees verder »

Maatregelen vennootschapsbelasting

Datum: September 20, 2018

TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en met € 200.000 en naar 22,25%…

Lees verder »

Maatregelen loonbelasting

Datum: September 20, 2018

Looptijd 30%-regelingUit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een belastingvrije vergoeding voor extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het…

Lees verder »

Maatregelen inkomstenbelasting

Datum: September 20, 2018

Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan verbetering van de koopkracht en die…

Lees verder »

Maatregelen Energiebelasting

Datum: September 20, 2018

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief in de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas verhoogd met…

Lees verder »

Maatregelen autobelastingen

Datum: September 20, 2018

FijnstoftoeslagPer 1 januari 2019 zou er een fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting worden ingevoerd voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer…

Lees verder »

Maatregelen dividendbelasting

Datum: September 20, 2018

Dat de dividendbelasting wordt afgeschaft mag geen verrassing meer heten. Tegelijk met de afschaffing van de dividendbelasting wordt er een…

Lees verder »

Prinsjesdag 2018

Datum: September 20, 2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar we vorig jaar vanwege de demissionaire…

Lees verder »

Planning Financiën voor restant 2018

Datum: September 13, 2018

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maanden van 2018…

Lees verder »

Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

Datum: September 13, 2018

De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De eigenwoningschuld omvat alle schulden die…

Lees verder »

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter discussie

Datum: September 13, 2018

Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij heeft van het…

Lees verder »

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen onder massaal bezwaar

Datum: September 6, 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017 aangemerkt als massaal bezwaar. Dat geldt…

Lees verder »

Vaste kracht ten onrechte ontslagen

Datum: September 6, 2018

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst na de…

Lees verder »

Internetconsultatie rulingpraktijk

Datum: September 6, 2018

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is een afspraak tussen de Belastingdienst…

Lees verder »

Kamervragen lage-inkomensvoordeel

Datum: September 6, 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel beantwoord. De vragensteller bestempelt de regeling als “Primarkpremie”.…

Lees verder »

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

Datum: September 6, 2018

Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een subsidieregeling. De subsidieregeling komt ten laste…

Lees verder »

Bepaling hoofdverblijf

Datum: August 30, 2018

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de inkomstenbelasting te kwalificeren moet een…

Lees verder »

Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding vaststellingsovereenkomst

Datum: August 30, 2018

Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen. Een in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding heeft vaak…

Lees verder »

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

Datum: August 30, 2018

De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze fundamentele vrijheid geldt voor een…

Lees verder »

Buitenlandse btw terugvragen

Datum: August 30, 2018

Ondernemers, die in 2017 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land…

Lees verder »

Recht op KIA voor maat in maatschap

Datum: August 24, 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de derde schijf een vast bedrag aan KIA…

Lees verder »

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

Datum: August 24, 2018

In de cao voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen…

Lees verder »

Fiscale gevolgen echtscheidingsconvenant

Datum: August 24, 2018

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd over fiscale gevolgen van een echtscheidingsconvenant. In de brochure wordt uitgebreid aandacht besteed aan…

Lees verder »

Geen eigenwoningschuld

Datum: August 24, 2018

Door een privépersoon, die geen ondernemer is, betaalde rente van schulden is alleen aftrekbaar als de schulden zijn aan te…

Lees verder »

Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

Datum: August 23, 2018

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken over de…

Lees verder »

Bewijs van beperkt privégebruik auto

Datum: August 16, 2018

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit dat de…

Lees verder »

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

Datum: August 16, 2018

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betekenis…

Lees verder »

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

Datum: August 16, 2018

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was…

Lees verder »

Aanvragen subsidie praktijkleren

Datum: August 9, 2018

De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een…

Lees verder »

Naheffing parkeerbelasting

Datum: August 9, 2018

In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld niet altijd een rol speelt en…

Lees verder »

Geen werk, geen loon

Datum: August 9, 2018

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een…

Lees verder »

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

Datum: August 2, 2018

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af…

Lees verder »

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

Datum: August 2, 2018

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van…

Lees verder »

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

Datum: August 2, 2018

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke instemming. Uitzondering op deze…

Lees verder »

Geen aftrek voorbelasting business seats

Datum: July 27, 2018

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening hebben…

Lees verder »

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

Datum: July 26, 2018

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan dat leiden tot omkering en verzwaring van…

Lees verder »

Toepassing verleggingsregeling

Datum: July 26, 2018

Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel degene van wie…

Lees verder »

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Datum: July 26, 2018

De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever een…

Lees verder »

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

Datum: July 26, 2018

Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op dezelfde rechtsvraag kan de procedure voor…

Lees verder »

Nationaal sportakkoord

Datum: July 19, 2018

De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit nationale sportakkoord…

Lees verder »

Alternatieven btw-identificatienummer

Datum: July 19, 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-identificatienummer. Volgens de AP…

Lees verder »

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

Datum: July 19, 2018

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen voor de levering van goederen…

Lees verder »

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

Datum: July 19, 2018

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers…

Lees verder »

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

Datum: July 19, 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na een…

Lees verder »

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

Datum: July 19, 2018

Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het voorafgaande jaar een deel…

Lees verder »

Vliegbelasting

Datum: July 12, 2018

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen zwaarder worden belast. Onderdeel…

Lees verder »

Jeugd-LIV

Datum: July 12, 2018

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:de werknemer is verzekerd voor…

Lees verder »

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

Datum: July 12, 2018

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al…

Lees verder »

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

Datum: July 12, 2018

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen…

Lees verder »

Grensoverschrijdende constructies

Datum: July 5, 2018

In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een…

Lees verder »

Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

Datum: July 5, 2018

De fiscale en arbeidsrechterlijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) blijft de overheid bezighouden. De doelstelling van de wetgever…

Lees verder »

Uitbreiding geboorteverlof partner

Datum: July 5, 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd.…

Lees verder »

Evaluatie EIA

Datum: July 5, 2018

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van…

Lees verder »

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Datum: June 28, 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per…

Lees verder »

Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting

Datum: June 28, 2018

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op loon. Dat geldt ook voor…

Lees verder »

Twee appartementen samen één eigen woning?

Datum: June 28, 2018

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn…

Lees verder »

Verhuur ligplaatsen

Datum: June 28, 2018

Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de sportaccommodatie moet verband…

Lees verder »

Compensatieregeling omzetting lening in gift

Datum: June 28, 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een bepaalde groep ondernemers. Het gaat om ondernemers…

Lees verder »

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

Datum: June 21, 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 vastgesteld. Het…

Lees verder »

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

Datum: June 21, 2018

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2019.De maximum…

Lees verder »

Geen versoepeling aflossingsverplichting

Datum: June 21, 2018

De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de schuld in…

Lees verder »

WBSO in 2017

Datum: June 21, 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% uit het mkb, €…

Lees verder »

Fiscale aspecten cryptovaluta

Datum: June 21, 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven over de fiscale aspecten van…

Lees verder »

Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

Datum: June 21, 2018

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Giften moeten…

Lees verder »

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

Datum: June 14, 2018

Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in Nederland gevestigde vennootschap,…

Lees verder »

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners

Datum: June 14, 2018

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te komen om de verschillen…

Lees verder »

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

Datum: June 14, 2018

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die alsnog een juiste en volledige aangifte…

Lees verder »

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

Datum: June 14, 2018

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke…

Lees verder »

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

Datum: June 14, 2018

De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de aanslag…

Lees verder »

Belastingdienst niet klaar voor AVG

Datum: June 7, 2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt voor bedrijven, instellingen en…

Lees verder »

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

Datum: June 7, 2018

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De strekking van het wetsvoorstel is…

Lees verder »

Scholingsuitgaven

Datum: June 7, 2018

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan een drempel van € 500.…

Lees verder »

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

Datum: June 7, 2018

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien geldt in afwijking van de Algemene…

Lees verder »

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

Datum: May 31, 2018

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers bij…

Lees verder »

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

Datum: May 31, 2018

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een non-concurrentiebeding opgenomen. Op grond van dat…

Lees verder »

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

Datum: May 30, 2018

Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze regeling geldt voor vrouwelijke…

Lees verder »

Verzuimboete

Datum: May 24, 2018

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde…

Lees verder »

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

Datum: May 24, 2018

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een…

Lees verder »

Non-concurrentiebeding

Datum: May 24, 2018

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist, want de bedoeling van het beding…

Lees verder »

Gebruikelijk loon

Datum: May 17, 2018

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. Iemand heeft een…

Lees verder »

Aanzegverplichting

Datum: May 17, 2018

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat…

Lees verder »

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

Datum: May 17, 2018

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de…

Lees verder »

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

Datum: May 17, 2018

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen economische activiteiten voor de omzetbelasting. Dat…

Lees verder »

Ketenregeling arbeidsrecht

Datum: May 9, 2018

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie…

Lees verder »

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

Datum: May 9, 2018

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden betaald aan verkeersdeelnemers om de hinder…

Lees verder »

Kwalificatie eigen woning

Datum: May 9, 2018

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen…

Lees verder »

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

Datum: May 3, 2018

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun dienstbetrekking…

Lees verder »

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

Datum: May 3, 2018

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een vrijstelling van de sollicitatieplicht…

Lees verder »

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

Datum: May 3, 2018

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun inkomen en het aantal uren opvang dat…

Lees verder »

Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

Datum: April 26, 2018

Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven welke categorieën van uitgaven aftrekbaar…

Lees verder »

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

Datum: April 26, 2018

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze zogenaamde 30%-regeling houdt in dat werkgevers…

Lees verder »

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

Datum: April 26, 2018

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Dat heeft de staatssecretaris aangekondigd…

Lees verder »

Aansprakelijkheid werkgever

Datum: April 19, 2018

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de schade die hun werknemers…

Lees verder »

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

Datum: April 19, 2018

De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de waarde van…

Lees verder »

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

Datum: April 19, 2018

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak met kredietverstrekkers mogelijk…

Lees verder »

Kamerbrief positie bedrijfsarts

Datum: April 19, 2018

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal situaties laten ondersteunen…

Lees verder »

Aanzegverplichting

Datum: April 12, 2018

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij…

Lees verder »

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt

Datum: April 12, 2018

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De…

Lees verder »

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

Datum: April 12, 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer toegezegd…

Lees verder »

Herinvesteringsreserve en emigratie

Datum: April 12, 2018

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen van een in…

Lees verder »

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Datum: April 6, 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet…

Lees verder »

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

Datum: April 5, 2018

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om het wetsvoorstel ter…

Lees verder »

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

Datum: April 5, 2018

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit…

Lees verder »

Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling

Datum: April 5, 2018

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting ter consultatie gelegd. De huidige…

Lees verder »

Verrekening negatief verlofdagensaldo

Datum: March 29, 2018

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet de werkgever tot uitbetaling…

Lees verder »

Overgangsregeling bijtellingspercentage

Datum: March 28, 2018

De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd van 25% naar…

Lees verder »

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

Datum: March 22, 2018

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en belastingadviseurs erop gewezen dat maatregelen die…

Lees verder »

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

Datum: March 22, 2018

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak invoeren. De…

Lees verder »

An error occured

Datum: January 1, 1970

An error occured

Lees verder »